Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AFSLANKSTUDIO SOFIA 

1 ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Afslankstudio Sofia hierna te  noemen SOFIA en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van SOFIA; hierna te noemen “de  deelnemer”. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien  deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval. 

2 ABONNEMENT EN BETALING 

2.1 

Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgegeven, zullen de maandelijkse betalingen  elke keer in de eerste week van de maand automatisch worden geïncasseerd. Bij aanvang van een abonnement  wordt het abonnementsgeld van het resterende deel van de eerste periode, plus het abonnementsgeld van de  daaropvolgende maand in een keer geïncasseerd. 

2.2 

Strippenkaarten moeten meteen voldaan worden bij aankoop. De strippenkaart (10 lessen) is 3 maanden geldig.  Lessen die niet zijn genoten in de periode van 3 maanden komen automatisch te vervallen.

2.3 

De deelnemer dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het abonnementsgeld en andere bedragen.

2.4 

Indien het abonnementsgeld/of ander verschuldigd bedrag niet kan worden geïncasseerd, stuurt SOFIA een  betalingsherinnering. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt SOFIA na 1 maand de tweede en  tevens laatste betalingsherinnering. SOFIA berekent voor de tweede herinnering € 15,– administratiekosten.

2.5 

Indien na de tweede en tevens laatste herinnering het openstaande bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is  bijgeschreven op de rekening van SOFIA, dan zal SOFIA de vordering uit handen geven aan haar  incassobureau. De kosten hieraan verbonden (o.a. 15% buitenrechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de  deelnemer. 

2.6 

Wanneer SOFIA haar vorderingen uit handen geeft, wordt het abonnement van de betreffende deelnemer  beëindigd met inachtneming van de voor haar geldende opzegtermijn zoals in artikel 2 omschreven. Het  abonnementsgeld voor deze resterende abonnementstermijn is dan ineens opeisbaar. Gedurende deze resterende  termijn heeft de deelnemer gewoon toegang tot de faciliteiten van SOFIA. 

2.7 

Afwezigheid van de deelnemer, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van  het verschuldigde inschrijfgeld en het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van  het abonnementsgeld. 

2.8 

SOFIA behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks in januari te indexeren. 

2.9 

Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

3 LOOPTIJD EN UITSCHRIJVING 

3.1  

Het abonnement wordt aangegaan voor een vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement. 

3.2 

Na het verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement op elk moment worden beëindigd met  inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand 

3.3 

Een contract kan alleen door uitschrijving worden beëindigd middels een mail naar info@afslankstudiosofia.nl.

3.4 

Upgraden of downgraden mag altijd en kan via een mail naar info@afslankstudiosofia.nl.. De inschrijfdatum blijft  behouden bij een mutatie. Bij een downgrade naar een kortere termijn betaal je het cumulatieve verschil in  maandtermijnen. 

3.5 

Per 6 maanden kan een abonnement 1 maand volledig bevroren worden. In deze periode kan niet worden gesport.  De incasso’s lopen gedurende de minimale looptijd door. Aan het einde van de looptijd volgt een inhaalperiode, die  overeenkomt met de niet genoten maanden. 

3.6 

Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een  abonnement langer worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door. 

Een abonnement kan worden beëindigd op basis van een medische verklaring. 

3.7 

Een abonnement mag eenmalig worden overgedragen aan een derde zolang er geen sprake is van  betaalachterstanden of een eerdere overdracht. 

Bij het overdragen van een abonnement neemt het nieuwe lid de overgebleven minimale looptijd over en heeft het  nieuwe lid geen recht op andere acties betreffende het abonnement. 

4 OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)

In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van  Afslankstudio SOFIA het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie). Alles gaat in overleg tussen beide partijen. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van  Afslankstudio SOFIA deugdelijk bewijs en kan nooit met terugwerkende kracht in werking treden. De betalingsverplichting van de deelnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De  einddatum van de overeenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting. 

5 OPENINGSTIJDEN 

Afslankstudio SOFIA is bevoegd om de studio geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen  en schoolvakanties en de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij force majeur zal Afslankstudio SOFIA zijn  uiterste best doen om de impact voor de deelnemer te minimaliseren.  

6 RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

Afslankstudio SOFIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen  van de deelnemer. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van lessen of een  programma bij Afslankstudio SOFIA is geheel voor eigen risico van de deelnemer.  

Afslankstudio SOFIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade van de  deelnemer. Afslankstudio SOFIA is verplicht bij een gemaakte afspraak van de deelnemer ook daadwerkelijk de  ruimte en faciliteiten beschikbaar te stellen voor de deelnemer, force majeur uitgesloten. 

7 RECHTEN

Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Afslankstudio SOFIA te accepteren en  hiernaar te handelen. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding  tussen Afslankstudio SOFIA en de deelnemer. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of  met Afslankstudio SOFIA aangegaan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Algemene Voorwaarden  zijn bij Afslankstudio SOFIA op te vragen en te vinden op de website. 

8 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY 

Afslankstudio Slimmer verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer (conform de Wet bescherming  persoonsgegevens) voor het onderhouden van een goede administratie. De persoonsgegevens worden opgenomen  in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Afslankstudio SOFIA zijn opgenomen. Afslankstudio  SOFIA kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te  ontvangen, kan hij hiertegen beroep aantekenen bij Afslankstudio SOFIA door middel van een schriftelijke  kennisgeving of per mail. 

8.1  

De deelnemer zal Afslankstudio SOFIA vóór de eerste behandeling voorzien van alle algemene persoonsgegevens,  waarvan Afslankstudio Slimmer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te  begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Indien er een wijziging in  deze gegevens optreedt zal de deelnemer Afslankstudio Slimmer hierover voorafgaand aan de eerstvolgende  behandeling informeren.  

Algemene persoonsgegevens worden gevraagd via het intakeformulier. Zij zijn namelijk nodig voor het kunnen voeren  van een deelnemersadministratie en het kunnen afhandelen van de betaling.  

Medische gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen oordelen of het programma wel geschikt is voor u en om in  dergelijke situaties rekening te houden met uw gezondheid. Andere gegevens zijn niet verplicht maar wel prettig voor  de communicatie.

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een (geautomatiseerd) systeem. 

8.2 

Gegevensbestand, ten behoeve waarvan de deelnemer door het aangaan van een overeenkomst met Afslankstudio  SOFIA toestemming verleent. Deze gegevens worden (digitaal) verwerkt en zijn in te zien door medewerkers van  Afslankstudio SOFIA. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden. 

8.3 

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de wet Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) van toepassing per 25 mei 2018. 

8.4 

De door de deelnemer verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt, zonder dat daarvoor een wettelijke  grondslag bestaat of zonder dat er toestemming is verkregen van de deelnemer. 

8.5 

De deelnemer verleent Afslankstudio SOFIA toestemming om haar per e-mail of per gewone post te informeren over  (nieuws)berichten alsmede aanbiedingen inzake Afslankstudio Slimmer. 

8.6 

Op verzoek van de deelnemer zal Afslankstudio SOFIA de deelnemer inzage verlenen in de door haar opgeslagen  gegevens en deze, indien door de deelnemer gewenst, aanpassen.

8.7 

Na beëindiging van een overeenkomst bij Afslankstudio SOFIA en is het met inachtneming van de wettelijke fiscale  bewaartermijnen voor Afslankstudio SOFIA niet noodzakelijk de persoonsgegevens van de deelnemer te bewaren.  De deelnemer heeft het recht op vergetelheid, wat betekent dat de deelnemer het recht heeft zijn/haar gegevens te  laten verwijderen met inachtneming van de wettelijke fiscale bewaartermijnen. Deelnemer kan hiervoor een verzoek  indienen. 

8.8 

Deelnemer heeft het recht op dataportabiliteit, wat betekent dat de deelnemer het recht heeft zijn/haar  persoonsgegevens aanwezig bij Afslankstudio SOFIA in te zien of eventueel te ontvangen. Deelnemer kan hiervoor  een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door de betreffende deelnemer wordt gedaan vragen wij  de deelnemer een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Dit ter bescherming van de privacy. 

8.9 Naast de algemene gegevens wordt bij inschrijving (via het inschrijfformulier) gevraagd naar eventuele  gezondheidsklachten. Deze gegevens zijn nodig omdat ze van invloed kunnen zijn op het trainingsprogramma en/of  op de keuze van de te volgen lessen. In geval van nood kan Afslankstudio SOFIA met deze gegevens wellicht beter  en sneller hulpverlenen. Ook wordt na een aantal weken door een medewerker van Afslankstudio SOFIA geïnformeerd naar eventuele vragen en/of gewenste hulp naar aanleiding van deze gezondheidsklachten. Deze  gegevens worden nergens digitaal verwerkt. De inschrijfformulieren (waarop deze informatie staat) worden bewaard in  mappen en zijn in te zien door het personeel van Afslankstudio SOFIA. Deze gegevens worden nooit gedeeld met  derden (alleen in een situatie waarbij de afnemer hier om vraagt en/of toestemming geeft).

8.10 

Wordt voor het opmaken van een beginsituatie van de deelnemer het gewicht, vet%, of BMI gemeten dan wordt dit  genoteerd op een behandelkaart. Dergelijke gegevens worden bij Afslankstudio SOFIA bewaard tijdens de kuur, om  zo optimaal mogelijk de vorderingen te kunnen volgen. Inzage en opvragen van deze gegevens zijn te allen tijde  mogelijk en worden niet gedeeld met derden (alleen in een situatie waarbij de afnemer hier om vraagt en/of  toestemming geeft). 

8.11 

Maakt een deelnemer van Afslankstudio SOFIA gebruik van het afsprakensysteem via de website van Afslankstudio  Slimmer, dan worden deze digitaal verwerkt via het platform van Onlineafspraken.nl. Afslankstudio Slimmer streeft  ernaar om persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan de website worden achtergelaten zo te verwerken en te  beheren dat de privacy wordt beschermd en gewaarborgd. 

8.12 

Afslankstudio SOFIA ‘volgt’ op geen manier de gebruikers van haar website. Gebruikers van de website krijgen dus  ook op geen enkele manier content of advertenties te zien naar aanleiding van website bezoek. Persoonlijke  gegevens (naam, telefoonnummer en email) welke via de website worden gevraagd via het contactformulier of de  aanvraag voor een proefles worden nooit gedeeld met derden of voor andere doeleinden gebruikt.

8.13 

Afslankstudio Slimmer gebruikt diverse sociale media (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter). Zonder  toestemming worden geen foto’s van deelnemers geplaatst op sociale media. 

9 BETALINGSPLICHT

De overeengekomen kosten dienen voor aanvang van de eerste behandeling aan Afslankstudio Slimmer te worden  voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard zal worden. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de  deelnemer in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van de overeengekomen verschuldigde bedrag  opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door de deelnemer aan Afslankstudio SOFIA te  worden voldaan. De deelnemer kan géén gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Afslankstudio SOFIA tot  het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Het door de deelnemer tussentijds beëindigen van de Overeenkomst  is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij het tonen van een acceptabele medische verklaring en/of een  ander bewijs van lichamelijk onvermogen van de deelnemer ten genoegen van Afslankstudio SOFIA vereist is. 

10 AFSPRAKEN, AFZEGGEN EN VERZETTEN 

10.1 

Bij SOFIA sport je op afspraak. Inplannen, annuleren en verzetten telefonisch of in de  studio. 

10.2 

Als een les korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, vervalt deze les 

10.3 

Graag willen we iedereen een plekje geven. Wordt er twee keer (of vaker) binnen 1 maand te laat geannuleerd, dan  past SOFIA de regel toe dat er twee weken niet online mag worden ingepland én dat alle afspraken uit de agenda  worden verwijderd. Inplannen kan dan wél telefonisch of in de studio. 

11 ABONNEMENTEN & LESSEN 

11.1 

Bij ieder abonnement staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de Cabinelessen en de  Zaallessen. 

11.2 

Bij een strippenkaart 10 ritten kunnen in totaal 10 lessen worden gevolgd. De 10-strippenkaart is 3 maanden geldig. Lessen die niet zijn genoten in de periode van 3 maanden komen automatisch te vervallen. Bij een strippenkaart 20 ritten kunnen in totaal 20 lessen worden gevolgd. De 20-strippenkaart is 6 maanden geldig. Lessen die niet zijn genoten in de periode van 6 maanden komen automatisch te vervallen. 

12 ZWANGERSCHAP

12.1 

SOFIA is geschikt voor iedereen die zich lichamelijk goed genoeg voelt om de oefeningen van SOFIA uit te  kunnen voeren. SOFIA heeft speciale bewegings- en voedingsprogramma’s voor vrouwen die zwanger zijn. We  adviseren je om vooraf even contact op te nemen met je huisarts en/of met je verloskundige/gynaecoloog, om te zien  of ook zij geen bezwaren hebben. 

12.2  

De warmte in de TFM warmtecabine wordt aangepast naar 30 graden als je zwanger bent. De temperatuur in de  Cabine moet altijd onder de 40 graden blijven. 

12.3 

Ozon is een oppervlakkige huidbehandeling, die geen schade aan zou kunnen richten bij vrouwen die zwanger zijn  en/of borstvoeding geven. Toch raden we vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven af om gebruik te maken  van de Ozon, omdat er nooit onderzoek is geweest naar zwangerschap/borstvoeding en ozonzuurstofbaden. 

12.3 

Bij zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement langer worden stopgezet. De incasso’s  lopen in deze periode niet door.